UMOWA CZŁONKOWSKA Z KLUBEM FITNESS .

Fitnessclinic / Blog  / UMOWA CZŁONKOWSKA Z KLUBEM FITNESS .

UMOWA CZŁONKOWSKA Z KLUBEM FITNESS .

Umowa członkowska z klubem fitness.

Większość klubów fitness wymaga od swoich klientów podpisania z nimi umowy. Przed złożeniem podpisu warto wcześniej zapoznać się z treścią takiej umowy członkowskiej klubem fitness, bowiem jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Najlepiej umowę zabrać do domu i na spokojnie ją przestudiować, zwracając szczególną uwagę na następujące kwestie.

Płatność

W pierwszej kolejności zobacz czy za członkostwo będziesz płacił miesięcznie czy też np. kwartalnie.  W przypadku bowiem dłużej nieobecności na siłowni z powodu choroby czy urlopu przy płatności kwartalnej możesz mieść problemy z odzyskaniem części opłaty za niewykorzystany zajęcia.

Termin obowiązywania umowy członkowskiej

Warto sprawdzić na jak długo zawieramy umowę. Jeżeli nie jest w niej określony termin to należy przyjąć, że jest to umowa zawarta na czas nieokreślony. Jest to ważne postanowienie w umowie, bowiem z tym wiążą się określone prawa i obowiązki w przypadku chęci przedwczesnego rozwiązania umowy z klubem fitness.  Jeżeli nie jesteś pewien czy po pierwszej wizycie na siłowni zostaniesz jej stałym bywalcem, lepiej na początku podpisać umowę krótkoterminową.

Warunki wypowiedzenia umowy

Przed podpisaniem umowy opłaca się również sprawdzić czy mamy prawo do jej wcześniejszego rozwiązania (zwłaszcza tej krótkoterminowej) oraz w jakich przypadkach możemy to uczynić. Warto zwrócić uwagę na termin wypowiedzenia umowy członkowskiej z klubem fitness. Im krócej tym lepiej. Wczytując się w umowę zobacz czy nie ma w niej zapisów dotyczących automatycznego przedłużania terminu jej obowiązywania. Jeżeli takie są to sprawdź czy masz możliwość złożenia oświadczenia o braku zgody na automatyczne przedłużenie umowy oraz w jakim terminie.

Kary umowne

Zwrócić uwagę czy w przypadku przedwczesnego rozwiązania umowy członkowskiej z klubem fitness nie grożą Tobie kary umowne.

Ukryte opłaty

Analizując umowę sprawdź czy oprócz opłaty za karnet nie będziesz musiał płacić dodatkowych kosztów np. za wpisowe czy inne dodatkowe usługi.

Klauzule niedozwolone

W większości przypadków kluby fitness nie dają swoim klientom możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Ich rola sprowadza się do podpisania umowy członkowskiej bądź jej odrzucenia w całości. Powoduje to niebezpieczeństwo, że klub fitness w umowie narzuci klientowi postanowienia, które nie będą dla niego korzystne. Dlatego kodeks cywilny stanowi, że postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy. Są to tzw. niedozwolone klauzule umowne lub abuzywne. Nie ma zamkniętego spisu takich klauzul.

Jako przykład takich niedozwolonych klauzul można wskazać zapis w umowie mówiący o tym, że klub fitness ma prawo do zmiany miejsca prowadzenia zajęć lub zmiany cennika i regulaminu bez uzyskania zgody klienta.  Jedna z sieci fitness w swojej umowie wpisała, że klient nie miał możliwości wystąpienia z klubu, chyba że udowodniłby przedsiębiorcy rażące naruszenie umowy, o którym  miał powiadomić listem poleconym, poczekać 21 dni na reakcję i zapłacić karę umowną. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał takie postanowienie oczywiście za niedozwolone i nakazał jego zmianę. Zgodnie z prawem przedsiębiorca odpowiada za powierzone mu przez konsumenta rzeczy. W związku z tym w umowie nie może być napisane, że klub fitness nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do klienta.

Z powyższego nasuwa się jeden wniosek. Warto przed wyborem wymarzonej siłowni przestudiować dokładnie umowę, aby się później nie rozczarować.

Arek Wolski

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.